• Telefon : (07) 37-18-311
 • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
 • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Temeljni cilji predšolske vzgoje


 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

Vsebinski pudarki iz kurikula za vrtce

 • spoštovanje in upoštevanje otrokove individualnosti, drugačnosti, zasebnosti,
 • nudenje izbire otroku v zvezi z vsakdanjim življenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu, glede na njegove potrebe, interese in sposobnosti,
 • aktivno sodelovanje otrok pri načrtovanju, oblikovanju ter sprejemanju odločitev in odgovornosti, • kakovostne osebne interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi, spodbujanje ugodne socialno - čustvene klime,
 • razvojno-procesni pristop, ki poudarja razvojno in aktivno naravo otroka: spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju,
 • usmerjenost k otroku, odprtost, uravnoteženost,
 • razvojno ustreznost,
 • otrokom nudi možnosti za načrtovanje, raziskovanje, vključuje izkušnje, ki so otrokom v izziv in veselje,
 • nudi možnosti za interakcije in komunikacijo,
 • spodbuja iniciativnost, povezovanje, sodelovanje, demokratičnost (upoštevanje načel, pravic),
 • spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja,
 • uporabo vseh čutov,
 • timsko delo vzgojiteljev,
 • poglobljeno opazovanje otrok, kakovostno načrtovanje in evalvacija pedagoške prakse (vzgojno-izobraževalnega dela).