• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Svetovalna služba


Vrtec je za razliko od šole opredeljen v prvi vrsti kot dopolnjevalec družinske vzgoje in kot pomoč staršem in družinam pri zagotavljanju kvalitetnega življenja otrok. 

Svetovalna služba na svoj poseben način sodeluje v vrtcu in s socialnim okoljem s ciljem, da bi tako vrtec kot dom omogočala varno in vselej vzpodbudno okolje za otrokov razvoj. 

Odnos med vrtcem in starši je posebej pomemben za kvalitetno vsakdanje življenje predšolskih otrok.

Vrtec in družina se odpirata drug drugemu. Z vstopom otroka v vrtec je potrebno na novo opredeliti sodelovanje, vzajemno spoštovanje, upoštevanje drugačnosti, zasebnosti in intimnosti družin na eni strani in ohranjati strokovno avtonomijo na drugi strani.

Svetovalni delavec v vrtcu opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Osnovna naloga svetovalnega delavca je, da se na podlagi specifičnih znanj preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje socialnih , psiholoških in pedagoških vprašanj vrtca. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženimi – z otroki, strokovnimi sodelavci, vodstvom, starši in zunanjimi ustanovami.

Svetovalni delavec je strokovni sodelavec in sodeluje pri uresničevanju zastavljenih vzgojno izobraževalnih ciljev vrtca.

  • svetovalno delo z otroki,
  • svetovalno delo z vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev
  • svetovalo delo s starši in družinami
  • sodelovanje z vodstvom in
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami.