• Telefon : (07) 37-18-311
 • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
 • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Svet zavoda


Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nad-standardnih in drugih programov, obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

V svetu zavoda so:

 • predstavniki VRTCA CICIBAN NOVO MESTO:
  • Jevnišek Tjaša
  • Kotar Rok,
  • Pavlič David
  • Plut Gorazd,
  • Žagar Tratar Olga
 • predstavniki staršev: 
  • Eržek Matic,
  • Radešček Tina,
  • Erenda Klara
 • predstavniki ustanovitelja:
  • Golić Klara,
  • Kastrevc Marjetka,
  • Redek Andrej

Predsednik sveta zavoda je g. Plut Gorazd, namestnica predsednika ga. Kastrevc Marjetka.


Svet staršev


66.člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Predstavniki Sveta staršev izmed sebe izvolijo predsednika.

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2022/23 je gospa Nina Čosić.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 • daje obrazloženo mnenje o kandidatih za ravnatelja.