• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Vpis in sprejem otrok v vrtec


Otroke sprejemamo na podlagi prijave, ki jo starši oddajo na upravi vrtca pri svetovalni delavki. Vpis poteka skozi vse šolsko leto. Enkrat letno (marec-april) pa vrtec pozove na vpis novincev za novo šolsko leto.

V kolikor je prijav več kot prostih mest, obravnava vloge komisija za sprejem otrok v vrtec. Starši prejmejo pisno obvestilo o sprejemu v vrtec in nadaljnja navodila za priprave na prihod v vrtec.


Premestitev otroka v drug vrtec ali program


Premestitve otrok med vrtci potekajo skozi vse šolsko leto, glede na potrebe staršev in glede na prosta mesta. Enkrat letno (marec/april) pa vrtec pozove k premestitvam otrok za naslednje šolsko leto.

Vse obrazce lahko starši dobite na upravi vrtca in na spletni strani Vrtca Ciciban Novo mesto. Natančnejše informacije pa so vam na voljo na upravi vrtca pri svetovalni delavki in v računovodstvu.

V prilogi sta na razpolago dva obrazca:

  1. VLOGA ZA PREMESTITEV OTROKA ZNOTRAJ VRTCA CICIBAN NOVO MESTO (premestitev otroka iz ene enote v drugo, iz izmenskega programa enote Labod v dopoldanski program ali iz dopoldanskega programa v izmenski program enote Labod)
  2. VLOGA ZA PREMESTITEV OTROKA MED VRTCI MESTNE OBČINE NOVO MESTO (premestitev otroka med vsemi javnimi in zasebnimi vrtci v Mestni občini Novo mesto)

Rezervacija za čas bolezni


Starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, lahko ob neprekinjeni odsotnosti otroka iz vrtca nad 30 dni zaradi bolezni (do največ 90 dni skupaj v koledarskem letu), uveljavljajo rezervacijo v višini 30% njim določenega plačilnega razreda. Za ostale otroke je uveljavljanje rezerevacije za čas bolezni možno samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev oz. v skladu s pravili, ki jih določa občina plačnica. 

V spodnjem dokumentu si lahko preberete podrobnejša pojasnila in navodila za izpolnitev obrazca.


Rezervacija za čas počitniške odsotnosti


Na podlagi 8. člena Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto lahko starši uveljavljajo rezervacijo za čas počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. 

Določbe tega člena veljajo za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v MO Novo mesto, za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev oz. pravili, ki jih določa občina plačnica.


Obrazec za sporočanje sprememb


Starši, ki želijo sporočiti spremembo podatkov (naslov, priimek, idr.), izpolnijo ta obrazec in ga posredujejo v računovodstvo vrtca.


Vloga za znižano plačilo vrtca


Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev starši izpolnijo za pridobitev znižanega plačila vrtca.  Vlogo je potrebno oddati na pristojnem Centru za socialno delo.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za pravico do znižanega plačila vrtca se je uvedlo mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da starši vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca, če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati, ne vlagajo, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če pa za pravico do znižanega plačila vrtca prosite prvič, je še vedno treba vložiti vlogo. Podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za priznane pravice do znižanega plačila vrtca.

Centru za socialno delo morate sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do znižanega plačila vrtca, v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli. V ta namen uporabite obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Starši, ki uveljavljate znižanje plačila vrtca zaradi stanovanjskega kredita in vam ni potrebno letno oddajati vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, si podaljšate to pravico s predložitvijo dveh dokumentov v računovodstvo vrtca - izjava za uveljavljanje znižanja in potrdilo banke, da kredit redno odplačujete, do 31. avgusta tekočega leta za uveljavljanje pravice v novem šolskem letu.

Obrazci CSD


Uveljavljanje znižanja plačila vrtca zaradi stanovanjskega kredita


Občinski svet MO Novo mesto je na 17. seji dne 20.10.2016 sprejel Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto.

Novost v občinskem sklepu je bila v 4. odstavku sklepa, ki določa, da se staršem ob predložitvi ustreznih dokazil zaradi stanovanjskega kredita zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, glede na dohodkovni razred, ki jim je določen z odločbo Centra za socialno delo. Dokazila starši dostavijo na upravo vrtca v računovodstvo, skupaj z izpolnjeno izjavo. Pravica do nižjega plačila vrtca zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po posredovanju izjave z vsemi dokazili.

V prilogi najdete obrazec Izjave in določbo 4. člena, ki natančno pojasnjuje vse pogoje za uveljavljanje nižjega plačila vrtca. Upoštevali bomo le popolno dokumentacijo, skladno s 4. členom Sklepa.


Račun po e-pošti, zbirna položnica


Ponujamo vam dve novi možnosti glede prejemanja računov za vzgojno varstvene storitve:

a)      Prejemanje računov po elektronski pošti v pdf obliki

Račun za vzgojno varstvene storitve boste prejeli samo v elektronski obliki na navedeni elektronski naslov in nič več po pošti v papirnati obliki. Priporočamo, da to možnost izberejo tudi starši, ki imajo vzpostavljen trajnik za plačilo položnic in položnice v papirnati obliki že sedaj ne potrebujejo za plačilo.

b)      Zbirna položnica, v kolikor sta v vrtec vključena dva ali več otrok hkrati

Še vedno boste prejeli položnici za oba otroka za vpogled v obračun storitev, vendar bo ena položnica prečrtana, na drugi položnici pa bo seštevek obeh zneskov za plačilo. Zmanjša se možnost napak pri ročnem seštevanju in prihranite pri stroških bančne provizije.

 Če se odločite za eno ali obe možnosti, prosimo, da izpolnite obrazec in ga vrnete vzgojitelju ali posredujete v računovodstvo vrtca. Dodatne informacije dobite v računovodstvu vrtca (07 3718 317 ali 07 3718 315).

Starši se lahko odločite tudi za prejem e-računa neposredno v svojo spletno banko. V ta namen ne izpolnjujete obrazca, temveč se v svoji spletni banki prijavite na prejem e-računov. Med izdajatelji poiščete Vrtec Ciciban Novo mesto (iščete lahko po davčni številki vrtca - 43385966) in dokončate prijavo.


Odprtje trajnika


Izpolnjen obrazec posredujete na upravo vrtca - v računovodstvo.

Vračilo preplačane oskrbnine


Obrazec izpolnite v primeru preveč plačane oskrbnine. Znesek preplačila vam bomo nakazali na vaš TRR.


Izpis otroka iz vrtca


Izpis otroka je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.