• Telefon : (07) 37-18-311
  • E-mail : vrtec@ciciban-nm.si
  • Naslov : Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

Na podlagi V. poglavja Pravil Sklada Vrtca Ciciban Novo mesto, upravni odbor sklada objavlja:

 2. RAZPIS ZA UVELJAVITEV SUBVENCIJE IZ SREDSTEV

SKLADA VRTCA CICIBAN NOVO MESTO V ŠOLSKEM LETU 2022/23

 Sredstva sklada vrtca so namenjena za:

  • Subvencioniranje dopoldanskega izleta z vključenim prevozom, v okviru vrtca za tekoče šolsko leto.

Za načrtovan izlet znotraj oddelka, ki ga obiskuje otrok, se bo namenilo do 10 evrov. V primeru, da bo izlet odpovedan, se vloga smatra za brezpredmetno.

Pravico do dodelitve finančne pomoči iz sredstev sklada eden od staršev oziroma skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj) uveljavlja z izpolnitvijo posebnega obrazca - Vloga za dodelitev finančne pomoči iz sredstev Sklada Vrtca Ciciban Novo mesto (v nadaljevanju: vloga za dodelitev finančne pomoči iz sklada), ki ga dobi v svetovalni službi, v oddelkih vrtca ali na spletni strani  Vrtec Ciciban Novo mesto .

Vlogo za dodelitev finančne pomoči iz sklada vlagatelj predloži osebno na upravi vrtca v svetovalni službi ali s priporočeno pošto na naslov vrtca:

Vrtec Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto – s pripisom »za Sklad vrtca«.

Rok za vložitev vloge je 31. marec 2023. Rok za vložitev vloge je podaljšan do 30. aprila 2023. 

Upravičenci do dodelitve finančne pomoči so lahko otroci, ki jim je priznana pravica
do znižanja plačila za programe vrtcev do največ 3. dohodkovnega razreda (20%).

Predsednica Upravnega odbora

Sklada Vrtca Ciciban Novo mesto

Tina Radešček